“სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრირებულ მაკონტროლებელ ორგანოთა ნუსხა (სახელწოდებები მითითებულია სარეგისტრაციო მონაცემების მიხედვით):

1. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - შრომის ინსპექცია;
2. საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროსთან არსებული ფასების სახელმწიფო ინსპექცია;
3. საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და ფქვილის ხარისხის ინსპექცია;
4. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებისა და წესების სახელმწიფო ზედამხედველობის ინსპექცია;
5. საქართველოს სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის სახელმწიფო დეპარტამენტი საქსტანდარტი;
6. საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი;
7. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საზღვრის გამტარ პუნქტებზე სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია;
8. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური;
9. საქართველოს ავტოსატრანსპორტო საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლის სამსახური;
10. მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტი;
11. საქართველოს ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექცია;
12. საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო;
13. საქართველოს გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის სახელმწიფო დეპარტამენტი;
14. საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროსთან არსებული სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური სამსახური;
15. საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს მთავარი არქიტექტურულ-სამშენებლო ინსპექცია;
16. ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული ძვირფასი ლითონებისა და ქვების ზედამხედველობის დეპარტამენტი;
17. საქართველოს ეროვნული ბანკი;
18. საქართველოს კონტროლის პალატა;
19. ნავთობისა და გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახელმწიფო სააგენტო;
20. საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისია;
21. საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკის სამინისტროს ენერგოზედამხედველობისა და სათბობის ხარისხის დეპარტამენტი;
22. საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური;
23. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტი;
24. საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისია;
25. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია;
26. საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო;
27. საქართველოს გეოლოგიის სახელმწიფო დეპარტამენტი;
28. საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს მცენარეთა დაცვის სამსახურთან არსებული ფიტოსანიტარული კარანტინის სახელმწიფო ინსპექცია;
29. საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროსთან არსებული მცენარეთა დაცვის სამსახური;
30. ქ. თბილისის მერიის ადგილობრივი მოსაკრებლების საქალაქო სამსახური;
31. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტი;
32. საქართველოს სატყეო მეურნეობის სახელმწიფო დეპარტამენტი;
33. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სამედიცინო დახმარების, ფარმაცევტული საქმიანობისა და ნარკოტიკების ლეგალურ ბრუნვაზე კონტროლის ინსპექცია;
34. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის ადმინისტარცია;
35. საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს ვეტერინარიის დეპარტამენტი;
36. ქალაქ ქუთაისის მერიის ადგილობრივი თვითმმართველობის ტრანსპორტის მართვისა და რეგულირების სამსახური;
37. ქალაქ რუსთავის მერიის სახმელეთო ტრანსპორტის სამსახური;
38. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
39. საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს კვების პროდუქტების ექსპერტიზისა და მონიტორინგის სამსახური;
40. საქართველოს სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის სახელმწიფო დეპარტამენტის გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება პროდუქციის და მომსახურების უსაფრთხოების სახელმწიფო ზედამხედველობოს ინსპექცია;
41. ქალაქ თბილისის მერიის საქალაქო სამსახურზე სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია;
42. საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი;
43. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება ფინანსური პოლიცია;
44. ქ. რუსთავის ადგილობრივი თვითმმართველობის სამსახურის ადმინისტრაციული ინსპექცია;
45. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის აქციზის გადამხდელთა ინსპექცია;
46. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება _ სამედიცინო დახმარების ხარისხის კონტროლის ინსპექცია;
47. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტომაგისტრალების საპატრულო პოლიციის მთავარ სამმართველო;
48. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირი _ სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია;
49. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება _ წამლის სააგენტო;
50. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება წყლის, ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების სახელმწიფო რეგულირების დეპარტამენტი „საქმინხილწყალი“;
51. საჯარო საჯარო სამართლის იურიდიულ პირი _ საქართველოს სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის ეროვნულ სააგენტო (საქსტანდარტი);
52. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის არქიტექტურულ-სამშენებლო ზედამხედველობის სამსახურთა კოორდინაციის სამმართველოს აჭარის არქიტექტურულ-სამშენებლო ინსპექცია (აჭარის არქმშენინსპექცია);
53. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება _ წამლის ბიურო.
54. რუსთავის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის საქალაქო ინსპექცია.
55. ქ. ბათუმის ადგილობრივ სამსახური _ არქიტექტურულ-სამშენებლო ინსპექცია (არქმშენინსპექცია).
56. საჩხერის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
57. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი_ ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტი ,,სამტრესტი“.
58. ლაგოდეხის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
59. ქ. ფოთის სანიტარული ზედამხედველობის საქალაქო ინპექცია.
60. წყალტუბოს რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
61. ახალგორის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
62. ადიგენის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
63. ბორჯომის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
64. ახალციხის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
65. ლენტეხის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
66. ასპინძის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
67. ჭიათურის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
68. გორის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
69. ქარელის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
70. ზესტაფონის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
71. თერჯოლის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
72. სიღნაღის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
73. მცხეთის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
74. დუშეთის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
75. გურჯაანის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
76. საგარეჯოს რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
77. ჩხოროწყუს რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
78. წალენჯიხის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
79. თეთრიწყაროს რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
80. თელავის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
81. გარდაბნის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
82. ხარაგაულის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
83. დედოფლისწყაროს რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
84. მარნეულის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
85. ვანის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
86. ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური.
87. ოზურგეთის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
88. ტყიბულის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.
89. წალკის რაიონის სახელმწიფო სანიტარული ზედამხედველობის ინსპექცია.